Danh sách Labo tại TP. PHNOM PENH, CAMPODIA

1.  INTERNATIONAL DENTAL CLINIC
                                                                          Địa chỉ: # 193, St. 208, Boeung Reng, Daun Penh, Phnom Penh, Campuchia.
                                 Điện thoại: 023 212 909, 011 553 366, 012 665 533